DISCOVERKALAVRITA: Ένα ακόμα portal του Δήμου Καλαβρύτων οδηγείται στην απαξίωση.

Με αφορμή το “σάλο” που προκλήθηκε πρόσφατα με το λεύκωμα της Περιφέρειας για τα 200 χρόνια από το 1821 και την “αντίθεση”, όσον αφορά τις ημερομηνίες έναρξης των επαναστατικών γεγονότων και της απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρύτων, μεταξύ των όσων υποστήριξαν από τη μια, φορείς, ιδιώτες και Δήμος Καλαβρύτων και από την άλλη των όσων γράφονταν στο περιεχόμενο των δύο επίσημων ιστοσελίδων του Δήμου Καλαβρύτων kalavrita.gr και discoverkalavrita.gr, ψάξαμε να βρούμε και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας,

 

 

α) πόσο τελικά στοίχισε η ιστοσελίδα discoverkalavrita.gr στους δημότες του Δήμου μας;

β) ποιοι είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μελών, δηλαδή του Δήμου Καλαβρύτων και του Πανεπιστημίου Πατρών που ανέλαβε την ανάπτυξη και την εγκατάσταση του Web Portal;

γ) ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και με ποιο σκεπτικό ψήφισαν την παραπάνω σύμβαση;

 

 

Να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα, με τίτλο «Ανάπτυξη και εγκατάσταση Web Portal (βασιζόμενου στις υποδομές του έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ονομασία CI-Novatec) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων», εισήχθη για έγκριση όρων και προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων, στις 12 Μαρτίου 2021.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι, στην Οικονομική επιτροπή, η παράταξη Παπαδόπουλου έχει την απόλυτη πλειοψηφία με 5 μέλη, ενώ η παράταξη Λαζουρά εκπροσωπείται από 2 μόνο μέλη. Δεν εκπροσωπούνται οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, δηλαδή των Θεοχάρη, Τσενέ και Ανδριόπουλου, όπως επίσης και ότι οι συνεδριάσεις της, ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ από το επίσημο κανάλι του Δήμου...

 

Στις 12 Μαρτίου 2021 λοιπόν, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ η Προγραμματική Σύμβαση του έργου: « Ανάπτυξη και εγκατάσταση Web Portal (βασιζόμενου στις υποδομές του έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ονομασία CI-Novatec) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων».

Αυτοί οι οποίοι ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ τότε την παραπάνω σύμβαση, ήταν οι:

1) Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Δημάρχος και Προέδρος Οικονομικής Επιτροπής,

2) Σπύρος Καούρης,

3) Σωτήριος Δουκλιάς,

4) Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος,

5) Λεωνίδας Βασιλόπουλος,

6) Γεώργιος Λαζουράς και

7) Ανδρέας Ζυγούρας.

 

Το κόστος του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.500€ το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

 

Βασική ανάπτυξη ιστότοπου, Γραφιστική επιμέλεια και εικαστική προσαρμογή, Προσαρμογή περιεχομένου (μενού, συνδέσεις, κλπ.), Βασική λειτουργικότητα τοπικού αποθετηρίου Επιμέρους εφαρμογές και διεπαφές προβολής σε οθόνες σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, Υποσύστημα ενημέρωσης επισκεπτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σύστασης σημείων ενδιαφέροντος, Εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών, 15.000€.

 

Μετάπτωση περιεχομένου από τον υφιστάμενο ιστότοπο στον νέο ή/και από σχετικούς ιστότοπους, Διασύνδεση με το αποθετήριο CI-Novatec, 3.000€ και

 

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης επισκεπτών σε εκδόσεις Web, Android, iOS και σε πλήρη διασύνδεση με το τοπικό αποθετήριο, 4.500,00€.

 

Αν διαβάσει κάποιος προσεχτικά το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, με αριθμό απόφασης 65/2021, που περιλαμβάνει και την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων και του Παν/μιου Πατρών/ΕΛΚΕ, που μπορείτε να πατήσετε να ανοίξετε και να δείτε, ολόκληρο στον ακόλουθο σύνδεσμο, web_portal.pdf,

 

προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα, προς στους προαναφερθέντες δημοτικούς συμβούλους που ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ το έργο:

 

 

α) στηριχθήκατε κύριοι, σε κάποια μελέτη σκοπιμότητας και “πειστήκατε” για την αναγκαιότητα του; Αν ναι, γιατί δεν δόθηκε ποτέ στην δημοσιότητα;

β) μπορείτε να μας πείτε, ποιο είναι αν γνωρίζετε, (βάσει επίσημων στοιχείων ή έστω ανεπίσημων), το ύψος του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος των επιχειρήσεων του δήμου μας από τον τουρισμό, σε βάθος πενταετίας ή τριετίας τουλάχιστον και κατά πόσο προσδοκά να το αυξήσει το συγκεκριμένο web portal; (τα παραπάνω είναι απαραίτητα στοιχεία, για να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει αν άξιζε τον κόπο ή όχι, το ποσό των 22.500€ που δαπανήθηκε για την κατασκευή του ιστοτόπου).

γ) Έχει γίνει από πλευράς Δήμου Καλαβρύτων, ο “καθορισμός απαιτήσεων” του συγκεκριμένου έργου; Αν ναι, από ποιους και με ποιες γνώσεις;

δ) Από ποιους υφιστάμενους ή σχετικούς ιστότοπους του Δήμου Καλαβρύτων θα γίνει “μετάπτωση” περιεχομένου στον νέο ιστότοπο, σύμφωνα με τις δράσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης;

 

Το ΑΡΘΡΟ 8 της σύμβασης, προβλέπει την δημιουργία κοινής επιτροπής παρακολούθησης, σύμφωνα με τα εξής:

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης και την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

• Έναν εκπρόσωπο του «ΔΗΜΟΥ», με τον αναπληρωτή του, ο δε πρώτος ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής

• Έναν συνεργάτη του «ΔΗΜΟΥ», με τον αναπληρωτή του 

• Τον επιστημονικά υπεύθυνο της μονάδας υλοποίησης του «ΠΠ/ΕΛΚΕ» και ένα μέλος της ομάδας υλοποίησης.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει ο «ΔΗΜΟΣ».

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά µε την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καλής εκτέλεσης της συνολικής ή κάθε τμηματικής εκτέλεσης της δράσης χρηματοδότησης.

Με βάση το παραπάνω άρθρο της σύμβασης, τα ερωτήματα που προκύπτουν και απευθύνονται αυτή τη φορά προς το Δήμο Καλαβρύτων και συγκεκριμένα σε Δήμαρχο και υπευθύνους είναι τα εξής:

 

 

α) Από ποιους εκπροσωπείται ο Δήμος Καλαβρύτων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης;

β) Ποιος έχει οριστεί από το Δήμο Καλαβρύτων Πρόεδρος στην επιτροπή;

γ) Τι γνώσεις έχουν οι τυχόν εκπρόσωποι του Δήμου, ώστε να μπορούν αφενός μεν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, αφετέρου δε να μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν, να επεμβαίνουν αν χρειάζεται, στην πορεία υλοποίησης του έργου και τέλος να το παραλάβουν;

δ) Αφήνεται να εννοηθεί από το Δήμο, ότι το έργο συνεχώς θα βελτιώνεται και θα προστίθεται νέο υλικό. Αυτό στη γλώσσα της πληροφορικής καλείται “συντήρηση”. Μπορεί να μας πει κάποιος, που, προβλέπεται αυτό στην σύμβαση που ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και υπογράφτηκε;

ε) Ποιον έχει ορίσει ο Δήμος γραμματέα της επιτροπής;

στ) Έχει πληρωθεί μέχρι στιγμής κάποια δράση; Αν ναι, βάση ποιου πρακτικού; Ποιος το υπογράφει;

 

Σημείωση:

Όλα τα παραπάνω, όπως γνωρίζει ακόμα και ένας δευτεροετής φοιτητής της σχολής μηχανικών πληροφορικής οποιουδήποτε Πανεπιστημίου, αποτελούν ελάχιστες, ικανές και αναγκαίες συνθήκες, για να θεωρηθεί ένα project τέτοιου βεληνεκούς πετυχημένο, να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο δημιουργείται, να είναι όσο το δυνατόν διαχρονικό και να μην σπαταλώνται άσκοπα χρήματα.

Όλα τα παραπάνω επίσης, θα τα απαιτούσε κάθε πετυχημένος manager μιας εταιρείας, (παράδειγμα στον Συνεταιρισμό Κάλαβρύτων), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ένα έργο θα είναι λειτουργικό, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης, στο σκοπό για τον οποίο δημιουργείται, θα είναι βιώσιμο κλπ.

Όλα τα παραπάνω είναι ρητορικά ερωτήματα, αφού το πιο πιθανό είναι, κανένας από το Δήμο και τους δημοτικούς συμβούλους που ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ το έργο, να μην είναι σε θέση να τα απαντήσει.

Όμως τώρα οι δημότες γνωρίζουν, γιατί δημιουργήθηκαν και πάντα θα δημιουργούνται, όσο θα επικρατεί η σημερινή νοοτροπία, προβλήματα, με τις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου.

Μελλοντικά όλα τα παραπάνω, ίσως αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, ελεγκτικών μηχανισμών του έργου CI-Novatec.

Βασίλης Χρ. Αποστολόπουλος
Εκπαιδευτικός - Μηχανικός Πληροφορικής
Msc Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Προσθέστε το σχόλιό σας

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.